Regulamin Strony


Regulamin konta w sklepie DeepCut.pl

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia
§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której
Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy deepcut.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://deepcut.pl
Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DeepCut Katarzyna
Janowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 8172119642, nr REGON 380785736 ul. Siekierkowska 27A/32B 00-
709 Warszawa
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Siekierkowska 27A/32B 00-709 Warszawa
 2. Adres e-mail: kontakt@deepcut.pl
 3. Telefon: 547537847
  § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
   Aktywne konto e-mail
   Urządzenie z dostępem do Internetu
   Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
  § 4 KONTO
 5. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 6. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień
  złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja
  danych Kupującego.
 7. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 8. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a
  Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 9. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z
  Konta.
 10. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na
  adres e-mail: kontakt@deepcut.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz
  rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
  § 5 REKLAMACJE
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail
  kontakt@deepcut.pl.
 12. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 13. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
  Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 14. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
  Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest
  bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 15. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
  Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
  sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
  dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 16. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  § 6 DANE OSOBOWE
 17. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze
  Sklepu jest Sprzedawca.
 18. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
  zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o
  ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
  Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  § 7 ZASTRZEŻENIA
 19. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 20. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 21. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma
  prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 22. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
 23. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do
  działalności Sklepu
 24. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 25. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 26. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7
  dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na
  przypisany do Konta adres.
 27. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien
  poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail
  Sprzedawcy kontakt@deepcut.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia
  Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 28. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w
  życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w
  przyszłości.
 29. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem
  właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 30. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
  ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin newslettera
sklepu DeepCut

§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może
otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące
Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy deepcut.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem
https://deepcut.pl
Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DeepCut Katarzyna
Janowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP 8172119642, nr REGON 380785736 ul. Siekierkowska 27A/32B 00-
709 Warszawa

Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w
  najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz
  aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany
  przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym
  kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce
  otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym
  kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której
  znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po
  potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o
  świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o
  możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia
  jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub
  wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@deepcut.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie
  wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem
  umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
  § 3 Reklamacje
 8. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-
  mail: kontakt@deepcut.pl
 9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia
  reklamacyjnego.
  § 4 Dane osobowe
 10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z
  Newslettera jest Usługodawca.
 11. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
  zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o
  ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
  Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  § 5 Postanowienia końcowe
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych
  przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną
  modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi
  przez Usługodawcę.
 13. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy
  podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem
  zmian w życie.
 14. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich
  w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 15. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać
  informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@deepcut.pl , co będzie skutkować
  rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 16. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin sklepu internetowego

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o

Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
Regulamin – niniejszy regulamin,
Sklep – sklep internetowy DeepCut.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.deepcut.pl
Sprzedawca – Katarzyna Janowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DeepCut
Katarzyna Janowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8172119642, nr REGON 380785736 ul. Siekierkowska 27A/32B 00-
709 Warszawa

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: DeepCut, ul. Bartycka 175 Pawilon P, 00-716 Warszawa
 2. Adres e-mail: kontakt@deepcut.pl………….
 3. Telefon: …537547847………………………….

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   Urządzenie z dostępem do Internetu
   Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, Jquery oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-
  mail.

§ 4 Zakupy w sklepie

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar
  oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
  zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
  Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej
  w momencie dostarczenia towaru.
 8. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o czasie realizacji
  zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b. Za pomocą karty płatniczej:
   Visa
   Visa Electron
   MasterCard
   MasterCard Electronic
   Maestro
  c. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   T-pay
  d. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  e. Kartą lub gotówką przy odbiorze osobistym, w punkcie sprzedaży.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni
  roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie
  zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 Dni robocze.
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji
  zamówienia po opłaceniu zamówienia przez Kupującego.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji,
  zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Kupujący może odebrać zakupiony towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 7. W przypadku wybrania opcji odebrania towaru osobiście przez kupującego towar będzie gotowy do odbioru
  we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem
  § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z
rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z
  danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
  oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
  wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy. 
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności
  za towar, który jest przedmiotem odstąpienia od zawartej umowy, za wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru.
  Sprzedawca zwróci koszty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu zwykłego przelewu bankowego na konto Konsumenta podane
  w formularzu odstąpienia od umowy lub wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną informującej o
  odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Bartycka 175 Pawilon P, 00-716 Warszawa niezwłocznie, a w
  każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od
  umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany, nieuszkodzony, bez śladów użytkowania.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i naruszenie wartości towaru związane z jej
  użytkowaniem

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb.
  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia.
  c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu.
  d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu.

f. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
g. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o
utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie
  uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d. Żądać usunięcia wady

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany
  w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
  Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na swój koszt, na adres ul. ul. Bartycka
  175 Pawilon P, 00-716 Warszawa
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna
  w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.  
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
  Konsument może skorzystać m.in. z:
  a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
  należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
  znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
  Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
  polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
  Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami
  określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności
  zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
  Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
  Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest
  ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest
  ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd
  właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  Załącznik nr 1 do Regulaminu
  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi
  skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
DeepCut
ul. Bartycka 175 Pawilon P, 00-716 Warszawa, adres e-mail: kontakt@deepcut.pl

 • Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
  sprzedaży następujących rzeczy:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………….
 • Data odbioru
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………….
 • Imię i nazwisko Konsumenta(ów)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Adres Konsumenta(ów)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.